header image
 

Photo Album

Picture2Picture4
Group as of January 8, 2017
Back (left to right): Shuang, Xiaohong, Hao, Xian, Dr. Li, Kevin, Wei, Yunong
Front: Xinyun, Minglei, Dorothea, Wan, Adriana (missing: Nan, Taibo and Anna)
 Li group as of Dec 9, 2014
Group as of Dec 9th, 2014
From left to right: Kevin, Wei, Xian, Dr. Li, Jaspaul, Liyan, Ameneh, Chiao-Li, Zhen, Shuang,Yunong, Dorothea, Tao (missing: Tran, Yiman and Chenqu)
Li group Christmas Dec 14 2013 For Web
 Group as of Dec 14th, 2013
Back (left to right): Tao, Xian, Jaspaul, Wei, Ruokun
Middle: Yunong, Jun, Xiaohui, Yanan, Dr. Li, Yiman, Chiao-Li, Difei
Front: Yipei, Tran, Zhen
 
group 2013
Group as of July 2013
From left to right: Victoria*, Jared, Feng*, Yi*, Yanan, Difei, Jun,
Wei*, Yiman, Wei, Chiao-Li, Tran Tran, Ruokun (behind Tran Tran), Professor Li, Tao, Mingguo, Jared*, Feifei, Leon*.
Crouching: Zhen, Yipei.
*Non-group members.